Черкесск щекIуэкIащ II Фостиковэ къеджэныгъэхэр

29.08.2023
Просмотры: 957

2023 гъэм шыщхьэуIум и 26-м Черкесск къалэм и Никольскэ соборым щекIуэкIащ 
II Фостиковэ къеджэныгъэхэр. Абы хыхьэу къызэрагъэпэщащ Граждан зауэр 
къызэрыхъейрэ илъэси 105-рэ зэрырикъум теухуа тхыдэ конференцэ. 
Конференцэр Граждан зауэм хэкIуэдахэм я тхьэлъэIукIэ къызэIуахащ. Абы хэтащ 
соборым екIуалIэхэр, щIалэгъуалэр, Пост № 1-м и штабым и гъэсэнхэр, «Воин» дзэ-
патриот клубым къикIахэр, ДОСААФ-м и дзэ-патриот клубым щыщхэр, къалэм 
и «Пластун» Баталпашинскэ къэзакъ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэр. 
Конференцэм доклад ящIу къыщыпсэлъащ тхыдэджхэр, лъахэхутэхэр, Москва, 
Краснодар, Ставрополь, Армавир, Черкесск, Отраднэ станицэм щыщ тхакIуэхэр. 
Языныкъуэхэм я къэпсэлъэныгъэр траухуащ генерал-лейтенант Фостиков Михаил и 
гъащIэмрэ гуащIэмрэ.  Михаил и къуэрылъху, Сербием щыпсэу Фостиковэ Татьянэ и 
псалъэр триухуащ и гукъэкIыжхэм. 
Фостиевэ къеджэныгъэхэр мы гъэм етIуанэу къызэрагъэпэщ. Абы и мыхьэнэр 
щIалэгъуалэм я деж тхыдэм и пэжыр нэхьэсынырщ, тхыдэм и щыуагъэхэм 
къытрамыгъэзэжын папщIэ, къэралым и къэкIуэнур абы елъытэжащи. Апхуэдэу мыхьэнэ 
иIэщ Фостиков Михаил и гъащIэр джыным. Ар Баталпашинскэ станицэм къыщыхъуащ, ди 
къэралым куэд хуилэжьащ, профессору щытащ, щIалэгъуалэм я гъэсэныгъэм телэжьащ. 
Черкесск и Никольскэ соборым и щоджэн гурин Александр жиIащ зыщагъэгъупщэ 
зэрымыхъунур.
Апхуэдэу конференцэм доклад къыщеджащ Члисэр зэхэзехуэн зэращIам теухуауэ, 
Урысей армэм и дзэзешэ пашэхэр Iэпхъуэн хуей щIэхъуам. Апхуэдэу зи щIыналъэм 
ирагъэIэпхъукIахэм ящыщщ Рябухин Иоанн. 
Конференцэр щиухым Iэнэ ягъэуващ «Заморозка №1 тыкуэныр зей Крикунов 
Дмитрий къызэригъэпэщри.

 

957
Фотогалерея