Архиепископ Феофилакт члисэм и СИЗО-м ехъуэхъуащ илъэс тIощI зэрырикъумкIэ

06.01.2023
Просмотры: 1860

2023 гъэм щIышылэм и 4-м, щихъ Узорешительницэ Анастасие и фэеплъ 
махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пащтыхь 
шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ къалэм и СИЗО №2-м и члисэм. 
Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, 
хабзэхъумэ IэнатIэхэм, пенитенциарнэ IухущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ епархием и 
къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин, УФСИН-м 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ядэлэжьэнымкIэ Ставрополь крайм щиIэ къудамэм и 
унафэщIым и къуэдзэ щоджэн Басаков Василийрэ къардэн Нестеренкэ Сергийрэ. 
Литургие нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр гуапэу ехъуэхъуащ члисэм и 
зэгухьэныгъэр илъэс 20 зэрырикъумкIэ. «Члисэм и теплъэхэм тхьэлъэIухэмрэ 
гуэныхьхэр зэраIуэтэжымрэ куэдрэ я нэгу щIэкIащ. Зи гъащIэр зыхъуэжыну 
щIэхъуэпсхэм дяпэкIи абыхэм гукъыдэж кърырат, Тхьэм, цIыхухэм екIужыным и 
IуэхукIэ», - жиIащ архиепископ Феофилакт. 
ИужькIэ щихънагъ Феофилакт саугъэтхэр яритащ ягъэтIыса балигъ 
мыхъуахэм, IуэхущIапIэм и унафэщIхэм ехъуэхъуащ, и лэжьакIуэхэм фIыщIэ 
яхуищIащ, зэгухьэныгъэм и гъащIэм хэтхэм.

***
IуэхущIапIэм и япэ корпусыр 1840 гъэм яухуащ икIи абы ягъэтIысахэр 
революцэ, граждан зауэхэм ирихьэлIэу щыIащ, Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь 
куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжа и щихъхэри XX лIэщIыгъуэм и япэ 
Iыхьэм ирихьэлIэу. 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 13-м архиепископ Феофилакт СИЗО-
м Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я тхьэнапэр щигъэнэхуащ. Ар 
блыным фIадзащ. 

1860
Фотогалерея