Тэрч къэзакъхэр зауэлIхэм я махуэм тхьэлъэIукIэ IущIащ

08.09.2022
Просмотры: 2459

2022 гъэм фокIадэм и 7-м, апостол Варфоломей и фэепъ махуэм, Тэрч 
къэзакъыдзэм и хъумакIуэр, къэзакъ зэгухьэныгъэхэм я атаманыр, Псыхуабэ 
епархием и Iэгъуэблагъуэм щыIэр, къэзакъ классхэм я кадетым махуэшхуэр 
Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIукIэ щрагъэжьащ. 
Къэзакъхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ я узыншагъэмкIэ тхьэлъэIур, иужькIэ 
тхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ епархием и къэзакъ щоджэнхэм къэзакъхэм 
ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. 
Щоджэныр къэзакъхэм ехъуэхъуащ икIи Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я 
архиепископ Феофилакт и тхьэлъэIухэр ялъигъэIэсащ, къэзакъ-зауэлIхэм я 
зэгъусэ тхьэлъэIум и мыхьэнэр къыхигъэщу. 

***
Тэрч къэзакъыдзэм и махуэшхуэр император Александр III къыхилъхьащ 
1890 гъэм дыгъэгъазэм и 24-м. ФокIадэм и 7-м Кавказым мамыр гъащIэр япэу 
щызэтеувэжащ абы Iэ зэрыщIадзрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу. Дзэ пашэ 
хъуащ щихъ апостол Варфоломей, зи къарум щыщ Iыхьэхэр зэрагъэIэпхъуар 
Члисэм игъэлъапIэр. 

2459
Фотогалерея