Къэрэшейм щыщ щоджэн хъуащ

07.05.2022
Просмотры: 3311

2022 гъэм накъыгъэм и 6-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щихъ, ТекIуэныгъэ къэзыхьа  Гергий и фэеплъым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Шоан бгым тет Георгиевскэ члисэм, епархием и щоджэнхэм я гъусэу. Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм тхьэлъэIур илъэс 15-м щIигъуауэ щрагъэкIуэкI. 

Зэхыхьэхэм и пэ къихуэу щоджэн нэхъыщхьэм фIэхъус ирихащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс окргым и щIалэгъуалэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щыщу нэгъуэщI щIыпIэхэм Тхьэ елъэIуну къикIахэр. 

Литургием хыхьэу архиепископ Феофилакт пресвитор къулыкъур иригъэкIуэкIащ Карачаевск къалэм и къардэн Саенкэ Иоанн папщIэ. Иоанн – бынунагъуэшхуэм я нэхъыжьщ. Щоджэн къулыкъур абы щригъэкIуэкIынущ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и члисэхэм ящыщ зым. 

ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Республикэм и чрситэнхэм фIэхъус ярихащ КъШР-м и Правительствэм и унафэщI Поляков Евгений. 

А махуэ дыдэм архиепископ Феофилакт епсэлъащ Къэрэшей-Шэрджэсым и диаспорэм щыщхэм. «Фарн» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Хетагуров Олег жыджэру хэтащ республикэм и осетинхэм я нэIэм тетын Iуэхум.

3311
Фотогалерея