Псыхуабэ епархием нэгъуэщI щIыпIэм къиIэпхъукIахэм гуманитар дэIэпыкъуныгъэ тонн 20 яхуишащ

22.04.2022
Просмотры: 1562

Псыхуабэ еапрхием и члисэхэмрэ къулъшырыфхэмрэ къабгъэдэкIыу гуманитар дэIэпыкъуныгъэ тонн 20 Дон Iус Ростов хуагъэшащ тхьэмыщкIагъэ ихуахэм. Балигъхэмрэ сабийхэмрэ я ерыскъыпхъэхэр, къабзагъэм зэрыкIэлъыплъ Iэмалхэр, япэу зыхуеину Iэмэпсымэхэр зрагъэпэщри. 

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я  архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ члисэм екIуалIэхэм тхьэмахуэм къриубыдэу ядэIэпыкъуащ Анэхэм папщIэ унэ IуэхущIапIэр икIи епархием и кризис центрыр, ЕссэнтIыгурэ Псыхуабэрэ я студентхэр щIалэгъуалэр ядэIэпыкъуащ. 

Езыр-езыру дэIэпыкъуэгъу хъуну гупыж зыщIа цIыху 60 Iуэхум хэтащ, ЕссэнтIыгу къалэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэм жыджэру хэтхэр. Псыхуабэ къалэм и университетым и студентхэм, ЕссэнтIыгу экономикэмкIэ, сервисымрэ хьэрычэт IэухумкIэ и колледжым, ЕссэнтIыгу къалэм и Кооперативнэ техникумым, ЕссэнтIыгу и медколледжым и волонтёр-медикхэм фIыщIэ яхуэфащэщ. 

Епархием псапэ щIэнымрэ социальнэ къулыкъухэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Акименкэ Сергий кIуащ дэIэпыкъуныгъэр щашэм.

1562
Фотогалерея