Азие Курытым и митрополичье округым и Синодым и зэIущIэ зэхэтащ

29.03.2022
Просмотры: 2036

2022 гъэм гъатхэпэм и 29-м, зэпэIэщIэ Iэмалыр къагъэсэбэпри, Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниер зезыгъакIуэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт хэтащ Азие Курыт митрополичье округым и зэIущIэм.

Архиепископ Феофилакт Синодым хэтхэм хъыбар яригъэщIащ 2021 гъэм дыгъэгъазэм пастыр нэхъыщхьэр Тыркуменистаным зэрыщыIар икIи Патриаршэ благочинием и санитар Iуэхухэр члисэхэм зэрыщызэтригъэувыIэм теухуа гуфIэгъуэ хъыбарыр, коронавирус узыфэр нэхъ мащIэ зэрыхъуам къыхэкIыу. Гъатхэпэм и 27-м щыщIэдзауэ члисэхэм я бжэхэр зэIуахыж фIэщхъуныгъэ зиIэхэм папщIэ. Щихънагъыр къытеувыIащ пандемие зэманым Тыркуменистаным и зэгухьэныгъэхэм екIуэлIапIэхэм я социальнэ гъащIэм. Иджыпсту къэралым екIуэлIапIэ 12 щолажьэ, щоджэн 15-рэ зы къардэнрэ.

***

Азие Курыт митрополичье округым Урыс Чристэн Члисэм и епархиехэмрэ екIуэлIапIэхэмрэ щызэкъуегъэувэ, Къыргъызым, Таджикистаным, Тыркуменистаным, Узбекистаным я Iэгъуэблагъуэхэм.

2036
Фотогалерея