Псыхуабэ епархием и архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр щыIащ члисэ округ псоми

17.12.2021
Просмотры: 1503

Псыхуабэ епархием и архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр - епархием ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей, члисэ округхэм я благочиннэхэр, члисэ округхэм я благочиннэхэм я дэIэпыкъуэгъухэр, архитектор, епархием и хъумакIуэ Чечин Олег, епархием и складым и унафэщI Чечин Сергий сымэ благочиние псоми щыIащ. Комиссэм къипщытащ икIи чэнджэщхэр итащ екIуэлIапIэхэм я ухуэныгъэ-зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэм я фIагъым теухуауэ.

Члисэхэм щыкIуэм, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэ ухуэныгъэхэм къэпщытакIуэхэр еплъащ я тхылъхэм, фэеплъхэр хъумэным теухуа унафэхэр зэрагъэзащIэм.

Апхуэдэ ухуэныгъэхэм зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэмрэ щIэныгъэ-проект тхылъхэмрэ зэрамыгъэпэщауэ е проектыр фэеплъхэр щахъумэ щIыналъэ органым арэзы щамыщIауэ щалэжьынукъым икIи ар унафэр къызэпызыуд Iуэхущ, административнэ, уголовнэ жэуаплыныгъэ зыпылъщ.

КъБР-м и Бахъсэн къалэм и члисэ ухуэныгъэм, Фазаннэ къуажэм, Старопавловскэ станицэм, Горнозаводскэ къуажэм щыкIуэм комиссэм къищIащ ухуэныгъэм и пIалъэр икIи ягу къигъэкIыжащ хуитыныгъэр бгъэIэпхъуэн зэрыхуейр.

1503
Фотогалерея