Архиепископ Феофилакт Тхьэ елъэIуащ Бештаурскэ къулъшырыфым фIэщхъуныгъэ зиIэ и гуэныхь IуэтэжакIуэм папщIэ

30.10.2020
Просмотры: 2153

2020 гъэм жэпуэгъуэм и 29-м, политикэ залымыгъэм и зэран зэкIахэм я фэеплъ махуэм, Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и Георгиевскэ члисэм и щоджэнархимандрит, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Кисловодск къалэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. Пастыр нэхъыщхьэр кIуащ къалэм и Седлогорскэ кхъэм, хьэдэщIэлъхьэ къулыкъур щригъэкIуэкIам, къулъшырыфым и ужь дыдэу дунейм щехыжа иеросхимонах Стефан (Игнатенко) зыщыщIалъхьа щIыпIэм.

Псыхуабэ епархием щихъхэр канон щIынымкIэ и комиссэм зэхуехьэс Стефан и гъащIэм теухуа щыхьэтхэр, абы теухуа псэкупсэ дэIэпыкъуныгъэхэр щIыгъуу. Стефан теухуа Iуэтэжыр дэркIэ гъэщIэгъуэнщ икIи мыхьэнэшхуэ иIэщ. Фи гукъэкIыжхэр къыщыфIуэтэж хъунущ ди сайтыр къэвгъэсэбэпу.

***

Игнатенкэ Дмитрий 1886 гъэм Владикавказ и Вознесенскэ къуажэм и къэзакъ унагъуэм къыщалъхуащ. 1898 гъэм илъэс 12 хъу Дмитрий Афон бгы лъапIэм иунэтIащ. И узыншагъэм къихьакъым ар Афон къэнэну икIи 1908 гъэм Дмитрий Бештау и Второафонскэ къулъшырыфым къэнащ. 1914 гъэм Дмитрий монах Стефан хъуащ, 1916 гъэм – иеромонах. Революцэ нэужьым къулъшырыфыр хъуащ Кавказым и Минводы и чристэн хэщIапIэ.

1925 гъэм иеромонах Стефан Цебельда бгым ихьэжащ. 1930 гъэм щыщIэдзауэ 1937 гъэ пщIондэ Стефан щIыналъэм ирагъэIэпхъукIащ, 1949 гъэ пщIондэ къуажэхэмрэ къалэхэмрэ къызэхикIухьащ. ИужькIэ 1953 гъэ пщIондэ епархием и екIуэлIапIэм къулыкъу щищIащ. Стефан Кисловодск псэупIэ ищIащ, 1973 гъэ пщIонди абы щыпсэуащ. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэм и нэIэ псэуху ятригъэтащ.

2153
Фотогалерея