Псыхуабэ къыщызэIуахащ «Урысей – си тхыдэ» паркыр

12.09.2020
Просмотры: 2357

Метр зэбгъузэнатIэ минихым щIигъу хъу гъэлъэгъуэныгъэр – музейм и зы Iыхьэ къудейщ. КъищынэмыщIауэ, абы тIысыпIэ 600 зиIэ киноконцерт зал, конференц зал хэтщ, метр зэбгъузэнатIэ 288-рэ хъу интерактивнэ лъэгухэмкIэ? къызэрыгуэкI экспонатхэм я пIэкIэ – мультимедие стендхэмрэ проектхэмкIэ къызэгъэпэщащ. Мы музейм хуэдэу къэралым итыр зэрызыххэщ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Урысей – си тхыдэ» мультимедие паркхэр УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщ – Южно-Сахалинск щыщIэдзауэ Санкт-Петербург нэс, Мэхъэчкъалэ щыщIэдзауэ Якутск нэсыхункIэ. Ставропольер Урысейм и щIыналъэхэм ящыщ зы хъуащ апхуэдэ тхыдэ IуэхущIапIитI щаухуар: зыр Ставропольем, адрейр - Псыхуабэ.

- МузеищIэм и зэфIэкIхэм пэж дыдэу укъегъэуIэбжь, - къыхигъэщащ УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий. – ТехнологиещIэхэм я фIыгъэкIэ урыс тхыдэм къызэрыгуэкI тхылъхэмкIэ мыхъуу зыплъыхьакIуэ щхъуэкIэплъыкIэу, нэгузыужьу цIыхухэм зыхагъэгъуэзэфыну Iэмал щыIэщ. Музейм екIуалIэхэм Iэмал яIэщ илъэс мин бжыгъэхэр къэзыкIуа къэралым и тхыдэм гъунэгъу зыхуащIыну.

Псыхуабэдэсхэм ехъуэхъуащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт:

- Нобэ къызэIуаха музей телъыджэр дэркIэ блэкIам дыхуезыгъэплъэкIыжкъым, атIэ нобэрейми дыхэзыгъаплъэщ. Тхыдэр – егъэджакIуэщ, зэпымыууэ уи унагъуэр, Хэкур фIыуэ плъагъуным укъыхуезыджэщ. Мы тхыдэ музейм дыщыщIэкIыжкIэ, абы къекIуэлIа дэтхэнэри зы бынунагъуэшхуэу зыкъэтлъытэжыну гуапэщ, - жиIащ Щихънагъым.

УФ-м и Президентым и Администрацэм къыбгъэдэкI телеграммэм къеджащ къэралкIуэцI политикэр зегъэкIуэнымкIэ и департаментым и унафэщI Бадмаев Санал. Къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ захуигъэзащ Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир.

2357
Фотогалерея