Архиепископ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ пасэрей члисэм

06.09.2020
Просмотры: 2537

2020 гъэм фокIадэм и 5-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ КъШР-м Хетагуров Коста и цIэр зезыхьэ къуажэм щыIэ Шоан бгым тет Георгиевскэ члисэм.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ республикэм и члисэ округхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжьхэу Субтельный Евгений, Нартов Александр, Карачаевскэ къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн Фоменкэ Сергий, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий, къардэн Копач Пётр. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Хетагуров Коста и цIэр зезыхьэ къуажэм щыпсэухэр, къэзакъхэр, Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр.

Литургие нэужьым Щихънагъым игъэлъэпIащ члисэм зи нэIэ тетыр икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

***

Шоанин члисэр X лIэщIыгъуэм икухэм яухуа члисэ зэхуэхьэсаитхум языхэзщ, иджырей Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэгъуэблагъэхэм щыхъума хъуар. Тыхь щIапIэр щихъ Георгий и цIэкIэ ягъэнэхуащ. Ар византие архитектурэ хабзэм тету яухуащ. Жор-купол ухуэныгъэм метр зэбгъузэнатIэ пкъоиплI щIэгъэкъуащ, аркэмрэ Iэтащхьэмрэ къыхэгъэкIауэ. Ухуэныгъэм и кIыхьагъыр метр 12,9-рэ мэхъу. И лъагагъыр и кIыхьагъым хуэдизщ. И инагъыр метри 8,9-рэ мэхъу. Шоан бгым тетщ, Кубаныпсым и сэмэгурабгъу лъэныкъуэмкIэ, Хетагуров Коста къуажэм и Iэгъуэблагъуэм, Карачаевскэ къалэм ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ.

2537
Фотогалерея