Щоджэным и унагъуитIым Унагъуэм и махуэм щIыхь тхылъхэр иратащ

09.07.2019
Просмотры: 28409

Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и махуэр Псыхуабэ щагъэлъэпIащ концерт программэ щхъуэкIэплъыкIэкIэ, тематикэ интерактивэхэмкIэ, викторинэхэмкIэ, зэпеуэхэмкIэ, унагъуэ нэхъ быдэхэр ягъэлъапIэу. Зэхыхьэр Цветник паркым щрагъэкIуэкIащ.

Махуэшхуэм и пэ къихуэу уэрамхэм IэкIэ ягъэхьэзыра шхыныгъэхэр зытелъ Iэнэхэр яузэдащ – «Курорт мастерскойхэм», «Град мастеров» арт-фестивалым хэтахэм я Iэдакъэ къыщIэкIахэу курортхэм зегъэужьынымрэ граждан жэрдэмхэр дэIыгъынымкIэ щIыналъэ фондым къыбгъэдэкIыу. ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я мастер-классхэм гупыж зыщIа псоми Iэмал щаIащ езыхэм саугъэт цIыкIуфэкIухэр ягъэхьэзырыну. Сыхьэтитхум махуэшхуэ программэ къызэрагъэпэщащ.

Псалъэ гуапэхэр жиIащ Псыхуабэ и Iэтащхьэ Скрипник Андрей: - Дэтхэнэ зым и дежкIи «унагъуэ» псалъэм мыхьэнэ иIэщ. Нэхъыщхьэр – унагъуэрщ лъагъуныгъэр, пщIэр щызыхэпщIэр, анэм и гуапагъэр, адэм и акъылыфIагъэр къыщыбгурыIуэр. Унагъуэр ди къарущ, фIэщхъуныгъэщ, щIэблэхэм я зэпыщIапIэщ. А махуэ нэхумкIэ сынывохъуэхъу! Хабзэ хъуауэ а махуэм псыхуабэдэсхэм я лъахэгъухэр ягъэлъэпIащ, илъэс зыбжанэ хъуауэ зыбгъэдэсхэр, щIэблэм щапхъэ яхуэхъунухэр.

«Лъагъуныгъэмрэ зэхуэпэжыныгъэмрэ» медалымрэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI щIыхь тхылъымрэ иратащ унагъуитхум: Олейниковхэ, Останковичейхэ, Мовчановхэ, Фещенкэхэ, Грединарь-Харченкэхэ. Абы щыщу унагъуитIыр щоджэнхэм ейщ. «Лъагъуныгъэмрэ зэхуэпэжыныгъэмрэ» медалыр хуагъэфащэ нэхъ зэныбжьэгъу, лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъу, жылагъуэ гъащIэм жыджэру хэт унагъуэхэм. Медалым и зы лъэныкъуэм къыщыхьащ махуэшхуэм и дамыгъэр – шынэ-шынэр, адрейм Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я тхьэнапэхэр. Ахэр ижь-ижьыж лъандэрэ Урысейм щагъэлъапIэ унагъуэм и хъумакIуэу, нэчыхьым и быдапIэу.

Щихъхэу Пётррэ Февронийрэ я гъащIэр – дэтхэнэ зым ди дежкIи щапхъэщ, - КИФЩI-м и къалащхьэхэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ захуигъэзащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. – Мы махуэшхуэр дэращ зейр, къару, гукъыдэж къыдэзытыр. Нобэ щихъхэм Тхьэ сахуолъэIу, ди унагъуэхэр къахъумэну, нэчыхь гъуэгум хуэкIуэхэм унагъуэм и гуфIэгъуэ, лъагъуныгъэ, зэхуэпэжыныгъэ зыхащIэну!

Дамыгъэр иратащ щIалэгъуалэм ящыщхэми - «Памяти Петра и Февронии Муромских – покровителей супружества» щIыналъэ щIалэгъуалэ квестым щытекIуахэм, Псыхуабэ, Черкесск епархием Псыхуабэ администрацэр и дэIэпыкъуэгъуу къызэригъэпэщар. Къалэм и творческэ гупхэм махуэшхуэм и хьэщIэхэр ягъэгушхуащ. ЦIыхубэ уэрэдхэм зэхыхьэр нэхъри ягъэдэхащ.

28409
Фотогалерея