ЦIыху минитIым щIигъу Прохладнэ къалэм зэгъусэ тхьэлъэIукIэ кIуащ

27.05.2019
Просмотры: 2901

2019 гъэм накъыгъэм и 25-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм, Псыхуабэ епархием и щоджэнхэм щIыгъуу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтащ къалэдэсхэр, къэзакъхэр, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэм, Кавказым и Минводы икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр. ТхьэлъэIу нэужьым Прохладнэм щекIуэкIащ епархием и етIуанэ зэгъусэ тхьэлъэIур, Тхьэм и Анэм и Мэздэгу тхьэнапэр щIыгъуу. ТхьэлъэIум цIыху минитIым щIигъу хэтащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилактрэ къалэм и Iэтащхьэ Тараев Игоррэ я пашэу. «Ди къарур ди щIыналъэм худиIэ лъагъуныгъэрщ! Абы псори дызэкъуегъэувэ, щэнхабзэ, хабзэ зэмылIэужьыгъуэхэр зезыхьэхэр. Мы зэгъусэ тхьэлъэIури щIэкъым, пасэм щыIа, къагъэщIэрэщIэжа хабзэщ. Зэкъуэтыныгъэм и гуфIэгъуэр, Христос зэрытщIыгъум и гуфIэгъуэщ! Зыр адрейм дыдэIэпыкъуу, фIэщхъуныгъэмрэ

гугъэмрэ тфIэкIуэдынукъым, ди щIыналъэр щIыгъуу!», - жиIащ Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым. Щоджэн нэхъыщхьэм гуапэу фIыщIэ хуищIащ Прохладнэ къалэм и Iэтащхьэм, къалэм и Iэтащхьэ Тараев Игорь, хабзэхэр къагъэщIэрэщIэжынымкIэ къазэрыдэIэпыкъум папщIэ. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым Никольскэ члисэм екIуалIэхэм щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр махуэшхуэ шхыныгъуэхэмкIэ ягъэхьэщIащ.

2901
Фотогалерея