Архиепископ Феофилакт Тыркуменистаным щыIащ пастыр нэхъыщхьэ къулыкъур игъэзащIэу

18.04.2019
Просмотры: 5333

Быйыл апрель айны 9-дан 15-не дери Орус Православ Клисаны Туркменистанда Патриархлы благочиниясыны управляющийини орнун толтургъан Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт благочинияны пиходларында болду. Ол кезюуде Архипастырь , Ашхабад, Байрамали,Мары, Теджен, Туркменабад шахарланы клиасаларында дин къуллукъла этген эди. Дин къуллукъда Владыка, православ джамагъатха Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни ийген разылыгъын айтды. Благочинияны къауум клириклерине да архиеископ Феофилакт дин къуллукъ- иерархиялы Патриархлы саугъала берди. Анда бек магъаналы иш а, апрель айны 11-де Мары шахарда баргъан благочинияны динчилерини конференциясы болду. Православ динчиле джуукълашыб келген пасха къуанчлагъа хазырланыуну сюздюле. Адетдеча Патриархлы благночинияны бютеу приходларында Джарыкъ Пасханы кюнюнде суаблыкъгъа хакъсыз аш суу къурарыкъдыла.

Тюнене архиепископ Феофилактны, Турменистанны клисаларыны джамагъаты бла Никольский клисада Патриархлы дин-джарыкълыкъ аралыкъда тюбешиуюне апрельню 14-де джюзден аслам келген эди. Эки сагъатдан артыкъны Архипастырь православ джамагъатны дин джаны блайламлы сорууларына , джуабла берген эди.

5333
Фотогалерея