Архиепископ Феофилакт хэтащ Азие Курыт митрополичье округым и Синодым и зэIущIэм

20.03.2019
Просмотры: 2790

2019 гъэм гъатхэпэм и 19-м Ташкент епархием и Духовнэ-административнэ центрым Ташкентскрэ Узбекистанскрэ я митрополит Викентий и унафэм щIэту 2019 гъэм япэу екIуэкIащ Азие Курытым и митрополичье округым и зэIущIэ.

Зэхыхьэм хэтащ Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниер Тыркуменистаным пIалъэкIэ щызезыгъакIуэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Душанбинскрэ Таджикистанскрэ я епископ Питирим, Бишкекскрэ Кыргызстанскрэ я епископ Даниил.

ЗэIущIэм и пэ къихуэу округым и Синодым и сессиемрэ тхьэлъэIу литургиемрэ гъатхэпэм и 18-19-хэм хабзэу къызэрагъэпэщыну къыщыхалъхьащ, Урыс Чристэн Члисэм щихъ Лукэ (Войно-Ясенецкэ), Ташкентскэ Туркестанскэ епархием я архиерейхэм ящыщ зыр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу.

Синодым хыхьэу журнал 14-м хэплъащ, Округым и епархием и Iуэху щIышылэ-гъатхэпэ мазэхэм Украинэм и Чристэн Члисэм и каноным теухуауэ иригъэкIуэкIам. Синодым хэтхэм Киевскрэ Украинэмрэ я митрополитым и деж дэIэпыкъуныгъэ лъыхъуэу тхыгъэ ягъэхьащ.

ЗэIущIэ нэужьым митрополит Викентий архиепископ Феофилакт ехъуэхъуащ къапэщылъ махуэшхуэхэмкIэ икIи фэеплъ саугъэтхэр иратащ. Синодым кърикIуахэр щызэхалъхьэжым, Округым и Iэтащхьэм пастыр нэхъыщхьэхэм фIыщIэ яхуищIащ икIи къыхигъэщащ Синодым и япэ журналыр

Урыс Чристэн Члисэм и Поместнэ члисэ зэхуэхьэсар илъэсипщI зэрырикъумрэ Патриарх Кирилл зэрыхахамрэ зэрытраухуар. «ИлъэсипщIым къриубыдэу Члисэм унэтIыныгъэ куэдымкIэ зэрызиужьар ди нэгу щIокI, - жиIащ пастыр нэхъыщхьэм. – Патриархым дыхуэарэзыщ лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэырыригъэкIуэкIым папщIэ, Члисэр иригъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ».

Азие Курытым и митрополичье округым и Синодым хэтхэм архиепископ Феофилакт къратыжа тхыгъэм округым и унафэщIым фIыщIэ щыхуащI гуапэу зэрырагъэблэгъам папщIэ: «Сыт щыгъуи гуапэщ тхьэлъэIур бдэдгуэшыныр, мыбдеж, Ташкент щекIуэкIари хыхьэу пастыр нэхъыщхьэхэм я гъусэу. А тхьэлъэIум и лъабжьэр ди зэкъуэтыныгъэрщ. Дэтхэнэ зы епархиеми, щхьэж и республикэхэм щыIэхэм, къэралхэм, Члисэ-Анэм щыхуолажьэ. Азие курыт митрополичье округым дыщызэкъуэувэкIэ, лъапIэныгъэхэм, зы тхыдэм дызэкъуегъэувэ. Округым и Синодым и зэIущIэм дыщыщызэхуэзэкIэ, члисэ зэхуэхьэсам и тхьэлъэIухэри хыхьэу, а зэкъуэтыныгъэр щызыхыдощIэ: ди гупсысэхэм, гугъэхэм, фIыщIэхэм».

И псалъэр щиухым, щихънагъ Феофилакт митрополит Викентий елъэIуащ Патриарх Кирилл и гулъытэмрэ лъагъуныгъэмрэ папщIэ фIыщIэ хуищIыжыну, Азие Курытым и чристэнхэм къабгъэдэкIыу.

2790
Фотогалерея