Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ Хъуромэ псей къыщызэIуихащ

09.01.2019
Просмотры: 2070

2019 гъэм щIышылэм и 8-м, Тхьэм и Анэм и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Покров члисэм къалэм и члисэхэм я щоджэнхэмрэ Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинин Борис я пашэу. Щоджэн нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ къалэм дэсхэр. Литургие нэужьым Щихънагъым махуэшхуэм папщIэ Тхьэ елъэIуащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

А махуэм архиепископ Феофилакт Псыхуабэ хъуромэ псейр къыщызэIуихащ. ЩIыналъэм опереттэмкIэ и театрым сабийхэм папщIэ игъэхьэзыращ «Огниво» спектаклыр Андерсен и таурыхъым къытращIыкIауэ. Таурыхъым и пэ къихуэу архиепископ Феофилакт театрым и унафэщI Калинская

Светланэ «Псыхуабэ епархием и деж щиIэ щIыхьым папщIэ» медалым и II нагъыщэр дамыгъэр тыгъэ хуищIащ, иджыблагъэ игъэлъэпIа юбилейм папщIэ икIи сабийхэмрэ адэ-анэхэмрэ ехъуэхъуащ къэблэгъа ХъуромэмкIэ.

Псыхуабэ псейм ирагъэблэгъащ хуэмыщIа, бынунагъуэшхуэм къыхэкIа сабийхэр, щоджэнхэм я бынхэр, тхьэмахуэ школхэм я гъэсэнхэр, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэ хэкIуэдахэм къащIэхъуахэр. Спектакль нэужьым Уае Дадэр, Уае Гуащэр, Буратинэр, мыщэр, таурыхъым къыхэщ нэгъуэщI лIыхъужьхэм псейм деж теплъэгъуэ утыку къыщрахьащ, фIыр Iейм щытекIуам. Махуэшхуэ нэужьым къызэгъэпэщакIуэхэм хьэщIэхэм тыгъэ хуащIащ саугъэт 550-рэ.

2070
Фотогалерея