Благочиннэр къалэдэсхэм ехъуэхъуащ Кисловодск и юбилеймкIэ

09.09.2018
Просмотры: 2452

2018 гъэм фокIадэм и 8-м Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и юбилейр ягъэлъэпIащ. Кисловодск зэраухуэрэ илъэс 215-рэ щрикъум, къалэм и утыкухэм гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щекIуэкIащ «Город солнечный мой и любимый…!» къыхуеджэныгъэм щIэту. Махуэшхуэр администрацэм и ухуэныгъэм деж къыщызэIуахащ. Ар сабий творческэ гупхэм ирагъэжьащ. 
Къалэдэсхэм ехъуэхъуащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Iэтащхьэ Курбатов Александр, къалэ Думэм и унафэщI Волошинэ Любовь, дин, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур ялъигъэIэсащ къызэхуэсахэм, Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказхым мамырыгъэр щахъумэну, къалэм и щIыхьыр яхъумэну, гуапагъэ ящIэну хъуэхъукIэ захуигъэзащ. Благочиннэр апхуэдэу къалэм и Iэтащхьэм, абы щыпсэухэм, и хьэщIэхэм ехъуэхъуащ.
ЗыгъэпсэхупIэ бульварым, къалэм и хъумакIуэ, телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и Скульптурэ теплъэм деж щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн ехъуэхъуащ а махуэм зи нэчыхь езыгъэтха щIалэгъуалэм, щихъхэу Муромскхэ Февронийрэ я тхьэнапэхэр яритащ, унагъуэ гъащIэм Тхьэр къащыдэIэпыкъуну захуигъазэри. Щоджэным ягу къигъэкIыжащ унагъуэр – зэрытелъыджэр, унагъуэ зыухуагъащIэхэм зыр зым и деж Тхьэм и теплъэр щалъагъуну, зыр адрейм шыIэныгъэ хуиIэну, лъагъуныгъэр яхъумэну, ягъэбэгъуэну, Тхьэм и тыгъэу. 
Пщыхьэщхьэм, Нарзаннэ галереем деж хъуэхъукIэ къыщыпсэлъащ махуэшхуэм кърихьэлIахэр. Щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн къыхигъэщащ дунейр – цIыхум и щытыкIэу зэрыщытыр. ЦIыхум и псэм мамырыгъэ щыщыIэным  зэпымыууэ ухущIэкъун хуейщ. «Мамырыгъэ» щыжытIэм деж фIыгъуэ псори къызэщIиубыдэу, псэкIи IэпкълъэпкъкIи иIэну зыхуэдгъазэу аращ.
Махуэм къриубыдэу къалэм спорт лIэужьыгъуэхэм я фестивалхэр,  декоративно-прикладной гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэхэм я «Территория творчества», «Кисловодские сладости», гъэлъэгъуэныгъэхэр, мастер-классхэр нэгъуэщIхэри щрагъэкIуэкIащ.
Сабийхэм я «Сабиигъуэм и дуней» махуэшхуэм я нэгу защрагъэужьащ цIыкIухэмрэ къалэм и хьэщIэхэмрэ, джэгу, зэпеуэ зэхуэмыдэхэр куэду щрагъэкIуэкIам.

2452
Фотогалерея