Зэхуэсым и япэ Iыхьэр тхьэлъэIу литургиекIэ зэхуащIыжащ

07.07.2018
Просмотры: 3118

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 6-м, Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и махуэр щагъэлъапIэм, Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и Георгиевскэ члисэм и щоджэнархимандрит, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: иеромонах Михаил (Гичко), иеродиаконхэу Афанасий (Сапрыкин), Самуил (Галуаев), Иоанн (Галумов). Литургием Тхьэ щелъэIуащ икIи Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ епархием и «Зелёный Афон» зэхуэсым хэт ныбжьыщIэхэм. Литургие уэрэдхэр жиIащ япэ Iыхьэм и гъэсакIуэхэм я хорым (регентыр – Головин Викторщ). 

УзэщIыныгъэр жиIащ иеродиакон Иоанн (Галумов), Санкт-Петербург и духовнэ академием и магистратурэм и студентым. ТхьэлъэIу литургие нэужьым егъэджакIуэхэмрэ зэхуэсым хэт ныбжьыщIэхэмрэ захуигъэзащ архиепископ Феофилакт. Ар Ставрополь духовнэ семинарием и студент, гъэсакIуэ Ардашев Михаил и махуэмкIэ ехъуэхъуащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, япэ Iыхьэ блэкIамрэ абы къыкIэлъыкIуэнухэмрэ щIэщыгъуэу къызэрагъэпэщынущ, урыс армэм и хабзэхэм теухуа зэпсэлъэныгъэхэр, спорт джэгухэр, дзэ-патриот уэрэдхэр, щоджэнхэм я зэIущIэхэр, театр теплъэгъуэхэр, Бештау бгым дэкIыныр, нэгъуэщIхэри.

3118
Фотогалерея