Архиепископ Феофилакт орден иритащ КъШР-м и Парламентым и унафэщIым

06.05.2018
Просмотры: 3357

2018 гъэм накъыгъэм и 5-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Исправнэ станицэм (КъШР) и Михайловскэ члисэм. Архиерейм къулыкъур драгъэкIуэIкащ Ипщэ Къэрэшей- Шэрджэс округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм щIыгъуу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ станицэдэсхэр, гъунэгъу щIыналъэхэм къикIыу Тхьэ елъIэуну къэкIуахэр. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм абы захуигъэзащ. ТхьэлъэIу нэужьым архиепископ Феофилакт щихъ Саровский Серафим и члисэ орденыр иритащ КъШР-м и ЦIыхубэ зэхуэсым (Парламентым) и УнафэщI Иванов Александр. Щихънагъым къыхигъэщащ Александр лъэпкъ, дин мамырыгъэр республикэм щызэтеIыгъэным хуищI хэлъхьэныгъэр. Апхуэдэу фIыщIэ абы хуищIащ Къэрэшей-Шэрджэсым и чристэн екIуэлIапIэхэм зэрадэIэпыкъум папщIэ икIи къыхигъэщащ республикэм и Iэтащхьэм дяпэкIи дэлэжьэну гугъэ зэрищIыр, абы щыпсэухэм я зыужьыныгъэм телэжьэн папщIэ. Иванов Александр къыхигъэщащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашиди,
депутат корпусри щоджэнхэм сыт щыгъуи ядэлэжьэну, члисэ ухуэныгъэхэм, мэжджытхэм хэлъхьэныгъэ хуащIыну зэрыхьэзырыр. Зэхыхьэр тхьэмахуэ школым и концерткIэ зэхуащIыжащ икIи сурэт зытрагъэхащ Iуэхум хэтахэм.
ИужькIэ архиепископ Феофилакт Исправнэ станицэм щыпсэухэм яIущIащ. Иванов Александр станицэм дэсхэм яригъэцIыхуащ КъШР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Боташев Анзор икIи Iуэху зэIумыбюзхэм зэдытепсэлъыхьащ. Апхуэдэу къагъэлъэгъуащ станицэм и Михайловскэ члисэм газ ешэлIэныр.
А махуэ дыдэм Пастыр нэхъыщхьэр щыIащ дзэ часть №20096-м, дзэм къулыкъу щызыщIэхэм я духовнэ, члисэ гъащIэм ехьэлIа упщIэхэм жэуап иритащ. Частым и музейм абы зыщиплъыхьащ, унафэщIым тхьэнапэ тыгъэ хуищIащ. А махуэм и пщыхьэщхьэм Щоджэн нэхъыщхьэм Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм тхьэмахуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Пастыр нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и щоджэнхэм. Щихънагъыр къеджащ ХъыбарыфхIэр зэрыт тхылъ лъапIэм,  Iэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ икIи узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

3357
Фотогалерея