Архиепископ Феофилакт игу къигъэкIыжащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Димитрий

2023 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Солунский Димитрий и фэеплъ махуэм, Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ КъБР-м и Приближнэ къуажэм и Димитриевскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Пятигорск епархием Налшык щиIэ окргым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентинрэ къардэн Копач Иоаннрэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къуажэдэсхэмрэ гъунэгъу къалэхэмрэ станицэхэмрэ икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэмрэ. 

Литургие нэужьым Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Димитрий фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Апхуэдэу архиепископ Феофилакт фIыщIэ тхылъхэр иритащ екIуэлIапIэм кIуэхэм, пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр зыгъэхьэзырахэм.

Просмотров: 1628

Поделиться

VK:39834