Хъуромэ махуэшхуэр щекIуэкIащ псэкупсэ- узэщIыныгъэ центрым

Кисловодск къалэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Гливенкэ Димитрий и 
цIэр зезыхьэ тхьэмахуэ школым Хъуромэ махуэшхуэр щекIуэкIащ. Чристэн Свято-
Никольскэ классическэ гимназием и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм тхьэмахуэ школым и 
унафэщI Синявская Татьянэрэ члисэ уэрэдхэр жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Игнатенкэ Еленэрэ 
махуэшхуэ концерт ягъэхьэзыращ, адэ-анэхэр зрагъэблэгъар. 
Махуэшхуэр «Знамение» духовно-узэщIыныгъэ центрым щекIуэкIащ. Сабийхэм 
уэрэдхэр жаIащ, усэ къеджащ. ИужькIэ Уае Дадэмрэ Уае Гуащэмрэ IущIащ, джэгуащ, 
къэфащ. 
Щоджэн нэхъыжь Чеканов Димитрий хьэщIэхэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ, 
Христос и Хъуромэм тепсэлъыхьащ, гъунэгъум дэIэпыкъун зэрыхуейр ягу къагъэкIыжащ. 
Махуэшхуэ нэужьым сабийхэм Уае Дадэмрэ Уае Гуащэмрэ Псыхуабэ, Черкесск 
щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуромэ саугъэтхэр ирата нэужь, 
махуэшхуэ Iэнэм тIысащ. 

 

Просмотров: 1310

Поделиться

VK:39834