Кисловодск щекIуэкIащ гимназием и гъэсэнхэм я зэхыхьэр

Кисловодск къалэм и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и 
гъэсэнхэу япэ кассым кIуэхэр класс нэхъыжьхэм щIэсхэм гимназием хагъэгъуэзащ. Хабзэ 
зэрыхъуауэ, тхьэлъэIу литургие нэужьым ар гъэ къэс къызэрагъэпэщ, гимназиер зыхэтыр. 
Мы гъэми гимназием и гъэсэн псори Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам Тхьэ щелъэIуащ, члисэ 
уэрэдхэр жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Синявская Татьянэрэ Игнатенкэ Еленэрэ я нэIэм щIэту 
тхьэлъэIу литургиемрэ Хъуромэ колядкэхэмрэ ягъэзэщIащ.
ИужькIэ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн сабийхэм 
ехъуэхъуащ икIи гимназием и дамыгъэмрэ и хабзэхэр къыщыхьамрэ тыгъэ хуищIащ. 
УнафэщIым ныбжьыщIэхэр къыхуриджащ еджэну, адэ-анэхэм едэIуэну, Тхьэм и члисэр 
фIыуэ ялъагъуну, гимназием и гъэсэнхэм я хабзэхэр къызэпамыудыну. 
ТхьэлъэIу нэужьым гимназием и гъэсэн псори жорым лъэIэсащ, Патриаршэ 
махуэгъэпсхэр тыгъэ къыхуащIащ. ИужькIэ унафэщIым и гъусэу сурэт зытрагъэхащ. 

 

Просмотров: 1207

Поделиться

VK:39834