Члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэмрэ волонтерхэмрэ Христос и ХъуромэмкIэ ехъуэхъуащ я нэIэм щIэтхэм

Христос и Хъуромэм Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэр 
махуэшхуэмкIэ щехъуэхъуащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и гъэсэнхэмрэ абы и нэIэм 
щIэтхэмрэ.
2023 гъэм щIышылэм и 7-м Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щыIащ республикэм и 
сабий унищым я гъэсэнхэр. Сабийхэм махуэшхуэм и тхыдэм зыхагъэгъуэзащ, махуэшхуэ 
вертепым еплъащ, Христос и Хъуромэ фрескэм щIыгъуу, члисэ зэхуэхьэсам и росписым 
щыщым. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм махуэшхуэ шхыныгъуэхэр ягъэхьэзыращ. А махуэ дыдэм 
члисэ зэхуэхьэсам кIуащ зауэм ираджа щIалэхэм я бынхэр. Дэтхэнэ зы сабийми 
саугъэтхэр иратащ. 
ЩIышылэм и 8-м жьы хъуахэм я Республикэ интернатым щыIащ. Махуэшхуэ 
тропарымрэ кондакымрэ интернатым щыпсэухэм жаIащ икIи абы и гъусэу махуэшхуэ 
саугъэтхэр ягуэшащ. А махуэ дыдэм саугъэтхэр иратащ Даун-синдром IуэхущIапIэм 
щыщхэм икIи бынунагъуэшхуэхэм къыхэкIахэм. 
ЩIышылэм и 9-м нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и къудамэм и нэIэм щIэтхэм 
гуэныхьхэр пшыныжыным зыхагъэгъуэзащ икIи саугъэтхэр иратащ. ИужькIэ нэфхэм я 
библиотекэм шей щефащ. 

 

Просмотров: 1273

Поделиться

VK:39834