Ани 10-м Псыхуабэ роддомым саугъэтхэр щратащ

 2023 гъэм щIышылэм и 8-м, Тхьэм и Анэм и Члисэ зэхуэхьэсам и 
махуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ 
Феофилакт роддомым щыIащ. Псыхуабэ и роддомым цIыхубзи 10 мы 
иужьрей махуэхэм анэ щыхъуащ. 
Дэтхэнэ зы анэми удз гъэгъахэр иратащ, сабийр зыхуеину 
фэилъхьэгъуэхэр щIыгъуу. Христос и Хъуромэ махуэшхуэм сабий 
къызыщIэхъуа анитIым архиепископ Феофилакт коляскэ къызэращэхуну 
ахъшэкIэ хуэупсащ. Щоджэн нэхъыщхьэхэр анэхэм гуапэу ехъуэхъуащ, я 
унагъуэхэм ехъулIэныгъэ яIэну, сабийхэр узыншэну захуигъэзащ. 

 

Просмотров: 1703

Поделиться

VK:39834