Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ адэ-анэхэм я Дмитриевскэ щэбэт тхьэлъэIур

2022 гъэм щэкIуэгъуэм и 5-м, адэ-анэхэм я Дмитриевскэ щэбэт тхьэлъэIум, 
Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер 
щригъэкIуэкIащ КъШР-м и Усть-Джегуты къалэм и Михайловскэ члисэм. 
Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием Къэрэшей-
Шэрджэсым щиIэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, члисэм и 
унафэщI щоджэн нэхъыжь Петров Александр, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр 
нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къэзакъхэр, къалэдэсхэр, гъунэгъу къалэхэмрэ 
станицэхэмрэ къикIахэр. Литургие нэужьым Щихънагъым тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ 
икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

Просмотров: 1436

Поделиться

VK:39834