Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIукIэ игу къигъэкIыжащ щихъ Саровский Серфим

гъэм шыщхьэуIум и 1-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ 
Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ КъШР-м и Эркен Шахар къуажэм щихъ 
Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ и члисэм. 
Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Ищхъэрэ 
Къэрэшей-Шэрджэсым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, члисэм и 
унафэщI щоджэн Иманов Алексий, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр 
нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къуажэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. 
Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ИужькIэ архиепископ Феофилакт 
махуэшхуэм хэтхэм епсэлъэным Iэнэм щыпищащ 

 

Просмотров: 1295

Поделиться

VK:39834