Члисэ флористикэмкIэ гъэмахуэ курсым фрагъэблагъэ

2022 гъэм мэкъуауэгуъэм и 6-9-хэм фыдогъэблагъэ "Летняя флористика в храме. Травоплетение и трансформация листа" курсым 
Ар щрагъэкIуэкIынущ; Минводы къалэм и Псыхуабэ уэрам, 34-м, Покров члисэ зэхуэхьэсам. 
Курсыр къызэригъэпэщащ: члисэ флористикэмкIэ школым
Курсым и егъэджакIуэр: Олипир Натальещ
Курсым хыхьэу зыхэвгъэгъуэзэнущ:

Пащтыхь куэбжэхэр зэрывгъэдэхэну щIыкIэм 
Хоросыр (паникадило) зэрывгъэдэхэну щIыкIэм
Шэху уэздыгъэхэр зэрывгъэдэхэну щIыкIэм
Пащтыхь тыхь щIапIэм и композицэхэр зэрызэхэвгъэувэнум
Нэчыхь щатхкIэ шэху уэздыгъэхэр зэрывгъэдэхэну щIыкIэм
ХьэгъуэлIыгъуэ удз гъэгъахэр зэрызэхэвгъэувэнум
УпщIэ зиIэхэр зыхуэгъазэ хъунущ Абрамовэ Анастасие 8(999) 379 24 69.

 

Просмотров: 4503

Поделиться

VK:39834