Псыхуабэ епархием и чристэн гимназиехэм гъэ еджэгъуэщIэр щрагъэжьащ

2021 гъэм фокIадэм и 1-м Кисловодск и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ ирагъэжьащ гъэ еджэгъуэщIэр. Гимназием и гуфIэгъуэ зэхыхьэм къеблэгъащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт.

Роспотребнадзорым къигъэув мардэхэм тету, зэхыхьэм хэтар япэ классым кIуэхэрщ. 2-11 классхэм щеджэхэм гъэ еджэгъуэщIэр ирагъэжьащ «Подготовка к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций».

Япэ классым кIуэ 29-м махуэшхуэр тхьэлъэIукIэ ирагъэжьащ, архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIамкIэ. Щихънагъым еджакIуэхэм еджэгъуэр зэрырагъажьэмкIэ ехъуэхъуащ, егъэджакIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ шыIэныгъэ яхэлъыну захуигъэзащ икIи псоми елъэIуащ щытыкIэ гугъум ирихьэлIэу зым адрейм и нэIэ тригъэтыну.

Япэ классым кIуэхэм махуэшхуэ концерт ирагъэлъэгъуащ. НыбжьыщIэхэр усэ къеджащ, уэрэд жаIащ, я нэхъыжьхэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ. Гимназием и къэзакъ ансамблыр псом хуэмыдэу ягу дыхьащ, къэзакъ уэрэдхэр зыгъэзэщIар. Япэ классым кIуэхэр усэ къеджащ, къуажэхьхэр къащIащ, таурыхъхэм къыхэщ лIыхъужьхэм ятеухуахэр.

Махуэшхуэр щиухым япэ классым кIуэхэм Щихънагъым и гъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ щихъ Радонижский Сергий и фэеплъым деж. ИужькIэ Пастыр нэхъыщхьэм япэ классым кIуэхэм я дерсыр иригъэкIуэкIащ, гимназием и класс псоми щыIащ.

Щиънагъым гимназием и гъэсэнхэр къыхуриджащ Христос и лъагъуэм ирикIуэну: «Тхьэм ухуэкIуэмэ, Христос и гъуэгум утетмэ нэхъ гугъу дыдэри тынш пщохъу. УздэкIуэр пщIэмэ – Тхьэр уи гъащIэм, уи гъуэгум и гъуэгугъэлъагъуэ хъунущ, и Iэр къыпхуишиинущ. ГъащIэм и дэтхэнэ зы гъуэгуми быдэу утетын хуейщ. Христос сыт щыгъуи ди нэгу щIырырет.

Тхьэр ди гъащIэу, гъуэгуу, купщIэу, гурыфIыгъуэу, гугъэу, къегъэлакIуэу щырырет. Тхьэр сыт щыгъуи ди гъащIэм и лъапIэныгъэу щырырет».

Просмотров: 1939

Поделиться

VK:39834