Свято-Сергиевскэ гимназием и дерс зэIухар траухуащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и 4 классым щекIуэкIащ чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ дерс зэIухар. Абы еджакIуэхэм зыщыхагъэгъуэзащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр къызэрыунэхуам. Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр зэрызэхэт тхылъхэм, тхыгъэ лъапIэхэр зытхамрэ ахэр зэрыщыIэ бзэхэмрэ. Гимназием и гъэсэнхэр Инджыл тхьэлъэIухэм еплъащ, тхылъыр зэрызэхэтым къытеувыIащ.

ИужькIэ егъэджакIуэ Салащенкэ Татьянэ викторинэ иригъэкIуэкIащ. Абы хыхьэу гимназием и гъэсэнхэм къащIащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм щыщ псалъэухахэр, жьэрыIуатэбзэм щыхъума хъуахэр. Щоджэныр ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ ахэр къызэрыунэхуам. Сабийхэм тест ирагъэщIащ, зэхахаэр нэхъ ягу ираубыдэн папщIэ.

Просмотров: 996

Поделиться

VK:39834