Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Кисловодск Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Лисицын Михаил папщIэ Тхьэ елъэIуащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 10-м Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Лисицын Михаил папщIэ. Абы Крестовоздвиженскэ члисэм илъэсипщIым щIигъукIэ унафэщIу къулыкъу щищIащ, 19-20 лIэщIыгъуэхэм икIи 2017 гъэм щихъхэм хабжащ. Тхьэм и нэфI зыщыхуам и фэеплъыр гъатхэпэм и 11-м ягу къагъэкIыж. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчам и тхьэнапэр а махуэм ятхащ. ТхьэлъэIум теплъэр щигъэнэхуащ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген. ТхьэлъэIум хэтащ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр. ТхьэлъэIу нэужьым щоджэн Воробьев Андрей сабийхэм яхутепсэлъыхьащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Лисицын Михаил и гъащIэмрэ лIыгъэмрэ.

Просмотров: 351

Поделиться

VK:39834