Черкесск гимназием и гъэсэнхэм ягу къагъэкIыжащ Ленинград блокадэр

2019 гъэм щIышылэм и 28-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием дерсхэр щекIуэкIащ Ленинград блокадэр зэрыIуахрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Гимназием и япэ классым класс сыхьэт щрагъэкIуэкIащ. Абы гимназием и гъэсэнхэр усэ къыщеджащ, Ленинград блокадэм хиубыда сабийхэм я тхыгъэхэм тепсэлъыхьащ, «блокадэ», «ГъащIэм и гъуэгу» псалъэхэм я мыхьэнэр зрагъэщIащ.

Ещанэ классым щIэсхэм ди къэралым и тхыдэм и напэкIуэцI шынагъуэхэм теухуа архив дэфтэрхэм зыхагъэгъуэзащ, ленинграддэсхэм я лIыгъэр, хахуагъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ я махуэ хьэлъэхэр зыхуэдар зрагъэщIащ. Сабийхэм телъыджэ ящыхъуащ Савичевэ Таня – курыт еджапIэм и пэщIэдзэ классым и гъэсэн, езыхэм я ныбжьыныр дуней псом къызэрыщацIыхуар, и

дневникым щитха напэкIуэцIибгъум и фIыгъэкIэ. Абы итхат и унагъуэм щIэсахэм я гъащIэр къызэрызэпыудар.

ЕплIанэ классым кIуэхэм шэху уэздыгъэхэр пагъэнащ Ленинград зыхъума лIыхъужьхэм папщIэ. Ленинград (иджы Санкт-Петербург) – дунейпсо тхыдэм и къалэхэм ящыщу махуэ 900-кIэ къызэраухъуреихьар зышэча зэрыщымыIэр. Ленинград блокадэм теухуа «Блокада Ленинграда глазами детей» фильмым еплъа нэужь, ныбжыьщIэхэр зэхъуэжащ ар къазэрыщыхъуам теухуа я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ, къалэ-лIыхъужьым щыпсэухэм теухуа усэхэми къеджащ.

Просмотров: 1648

Поделиться

VK:39834