Прохладнэм и Покров члисэр махуэшхуэм IущIащ

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 14-м пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм, Прохладнэ къалэм Тхьэм и Анэм и Покров члисэ иджыри ямыгъэнэхуам махуэшхуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей.
Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ Покров члисэм и унафэщI щоджэн Агеев Николайрэ щоджэн Андреев Евгенийрэ. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ я гъусэу тхьэлъэIум хэтащ Прохладнэ администрацэм и Iэтащхьэ Тараев Игорь, гъуэгу ухуакIуэхэмрэ энергетикхэмрэ я IуэхущIапIэм и лIыкIуэхэр, члисэ ухуэныгъэм жыджэру хэтахэр.
Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым члисэм и унафэщI щоджэн Агеев Николай псапащIэхэм, ухуакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ, члисэ ухуэныгъэм хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIам папщIэ икIи фэеплъ тхьэнапэхэр тыгъэ яхуищIащ. Махуэшхуэр тхьэмахуэ школым и концерткIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 2765

Поделиться

VK:39834