Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам литургие щрагъэкIуэкIащ

2018 гъэм фокIадэм и 30-м Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ, зи тхьэкIумэм зэхимыххэм папщIэ.
ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн Мовчанов Димитрий, къалэм и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Пимичев Димитрий щIыгъуу, Псыхуабэ зи тхьэкIумэм фIыуэ зэхимыххэм зи нэIэ щытетым. Анджиевскэ къуажэм щихъ апостол Богослов Иоанн и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI, Минераловодскэ члисэ округым дэгухэмрэ зи тхьэкIумэм фIыуэ зэхимыххэмрэ я щоджэн Тарнакин Максим.

ЕкIуэлIапIэм кIуахэм я гъусэу, тхьэлъэIум хэтащ Минводы и къалэхэм щыIэ дэгухэм я Урысейпсо зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэмрэ зи тхьэкIумэм зэхимыххэмрэ. Iэпэтэрмэшыр къагъэсэбэпурэ тхьэлъэIухэм хэтащ, я мыхьэнэр зыхащIэу. Абыхэм ящыщ куэдым Христос и Щэхухэм зыщагъэгъуазащ.
ТхьэлъэIу лиутргие нэужьым члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн Мовчанов Дмитрий узэщIыныгъэм къеджащ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм щыщу къызэджахэр къихьурэ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм ехъуэхъуащ Верэ, Надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие я фэеплъ махуэмкIэ.
ТхьэлъэIу нэужьым ныкъуэдыкъуэхэм зыхагъэгъуэзащ Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхыдэмрэ лъапIэныгъэхэмрэ. ИужькIэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ ЩIалэгъуалэ центрым шей ефэну щызэхуэсащ. Дэтхэнэ зы хьэщIэми фэеплъ саугъэт иратащ.

Просмотров: 830

Поделиться

VK:39834