Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам литургие щрагъэкIуэкIащ

01.10.2018
Просмотры: 3277

Быйыл сентябрны 30-да Пятигорскени Спасс ара клисасында къулакълары эшитмеген адамла ангыларча Дин къуллуукъ бардырдыла. Клисаны тамадасы иерей Мовчанов Димитрий, Пятигорскеде къулакълары эшитмегенлеге дин болушлукъ этген,шахарны Михайловский клисасыны клириги иерей Пимичев Димитрий да болушуб дин къуллукъну бардырды. Къулакълары эшитмегенлеге тылмачлыкъны Анджиевский поселокда инджилчи шыйых абустол Иоанн Богословну клисасыны тамадасы, Минераловод клиса округду къулакълары эшитмегенлеге динчилик этген иерей Тарнакин Максим бардырды. Дин къуллукъда клисаны тамалай джамагъаты бла бирге Кавминвод шахарлдада къулакълары эшитмеген обществоларындан талай адам келиб тилекле этген эдиле. Ол этилген тылмачлыкъны кючю бла бары да этилген дуаланы магъанасын ангылай эдиле. Аладан асламысы Масих Иссаны эсге тюшюрген адетген да къошулгъан эдиле. Дин къуллукъну аягъында клисаны тамадасы иерей Мовчанов Димитрий, Сыйлы Инджилден окъулгъан юзюкню магъанасындан ауаз бериб, келген джамагъатны Вера, Надежда, Любовь эмда аланы аналары Софья шыйыхланы эсгетюшюрюу кюн бла алгъышлады.
Дин къуллукъдан сора къулакъларында къыяулары болгъанла Спасс клисаны тарихи бла ашгърей болдула. Андан сора Джаш телю аралыкъда клисагъа келиучю джамагъат  бла башха келген къонакъла да олтуруб чай иче ушвакъ этдиле. Хар бир къонакъгъа да эсде къалырча саугъала берилген эдиле.

3277
Фотогалерея