Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Кисловодск и щIыпIэ нэхъ ин дыдэм жор щагъэуващ

2018 гъэм фокIадэм и 23-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Джинал бгым и щIыпIэ нэхъ лъагэ дыдэм – Кабан бгым (метр 1281) щагъэуващ икIи щагъэнэхуащ Жорыр.  Жорыр игъэнэхуащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн.
ТхьэлъэIум щызэхуэсащ цIыхуищэм щIигъу – Кисловодск къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэм атаман Финенкэ Сергийрэ къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ щIыгъуу.
Жорыр ягъэувыныр и жэрдэмщ атаман Финенкэ Сергей къэзакъхэу Витрук Сергейрэ Могилев Валерийрэ и гъусэу. Жорыр абыхэм я мылъкукIэ ягъэхьэзыращ, гъущIым къыхащIыкIащ, метри 5 и инагъыу, тонн ныкъуэ и хьэлъагъыу.  Гъэнэхун къулыкъур зэфIэкIа нэужь, благочиннэр къызэхуэсхэм ехъуэхъуаща гуфIэгъуэмкIэ икIи къэзакъхэм фIыщIэ яхуищIащ жорыр зэрагъэхьэзырам папщIэ. «Чристэн жорыр, къэзакъхэм Тхьэм папщIэ ягъэувар, Кисловодск къалэм дэсхэр къэзыхъумэнщ», - жиIащ щоджэным.

Просмотров: 898

Поделиться

VK:39834