Благочинием и щIалэгъуалэ центр къызэрагъэпэщыну къыхалъхьащ

2018 гъэм гъатхэпэм и 9-м Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэмрэ Черкесск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсамрэ я щоджэнхэм я зэIущIэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр. Абы къызэхуэсахэм я деж нихьэсащ Псыхуабэ Епархием и унэм гъатхэпэм и 1-м щекIуэкIа зэIущIэм Епархием и советым щищIа унафэр. Зэхыхьэм нэхъыщхьэу зи гугъу щащIар благочинием и екIуэлIапIэм щIалэгъуалэр зэрыщылэжьэнурщ. Черкесск и Покров члисэм илъэс зыбжанэ хъуауэ щIалэгъуалэм я зэгухьэныгъэр щолажьэ. НыбжьыщIэхэр тхьэлъIэухэм хэтщ, къищынэмыщIауэ епархием и социальнэ, псапащIэ Iуэхухэми я зэфIэкI
щоплъыж. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэр округым и нэгъуэщI екIуэлIапIэхэми макIуэ. НыбжыьщIэхэм я зэгухьэныгъэр псом япэу, къэщхьэпэнущ екIуэлIапIэ пхыдзахэм я ныбжьыщIэхэм папщIэ. ЗэIущIэм хэтхэм къыхалъхьащ благочинием и щIалэгъуалэ центр къызэIуахыну. «Покров» ЩIалэгъуалэ центрым округым и екIуэлIаIпэхэм я щIалэгъуалэр зэкъуигъэувэну къыхуреджэ.

Просмотров: 2752

Поделиться

VK:39834