Минводы, Налшык, Псыхуабэ щоджэнхэм я гуэныхьхэр щаIуэтэжащ

2018 гъэм гъатхэпэм и 6-м Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэр щызэхуэсащ Минводы къалэм и Благовещенскэ члисэм. Гуэныхьхэр
Iуэтэжыным и щэхухэм и пэ къихуэу благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий къытеувыIащ Чристэн тхылъым и махуэм, Тхьэм и Анэм и «Благодатная» тхьэнапэр Псыхуабэ къалэм и члисэ зэхуэхьэсам гъатхэпэм къызэрагъэIэпхъуэнум. ЕкIуэлIапIэм и гъащIэм теухуа нэгъуэщI Iуэхугъуэхэми къытеувыIащ. Гуэныхьхэр яIуэтэжыным и пэ къихуэу округым и щоджэн нэхъыжь Устименкэ Филипп къызэхуэсахэм захуигъэзащ щихъ Иоанн ДыщэIупэ и «О священстве» лэжьыгъэм щыщ и узэщIыныгъэ псалъэхэмкIэ. А махуэ дыдэм Налшык къалэм и Симеоновскэ члисэ зэхуэхьэсам Налшык члисэ округым и щоджэнхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Округым и благочиннэ щоджэн
нэхъыжь Бобылев Валентин къызэхуэсахэм я деж нихьэсащ округым и члисэхэм я Iуэхугъуэхэм ехьэлIа хъыбархэр. ЗэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъыхьахэм ящыщщ тхьэлъэIу литургие егъэкIуэкIыным теухуа Iуэхугъуэхэр, епархием и зэгъусэ тхьэлъэIур Прохладнэ къалэм щегъэкIуэкIыныр, Тхьэм и Анэм и Мэздэгу тхьэнапэр щIыгъуу, Каменкэ къуажэм тезырхэр щрагъэпшын и колоние №3-м и ухуэныгъэр и кIэм зэрынагъэблэгъам.
Округым и щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр округым и щоджэнхэм ядэгуэшащ тхьэлъэIу Тхьэм и Анэм и Благовещением ирихьэлIэу зэрырагъэкIуэкIам. Щоджэным гуэныхьхэр зыIуэтэжыну зызыгъэхьэзырхэм узэщIыныгъэ псалъэкIэ захуигъэзащ.
Иджыблагъэ, 2018 гъэм гъатхэпэм и 5-м, Псыхуабэ и Покров члисэм Псыхуабэ члисэ округым и щоджэнхэм гуэныхьхэр щаIуэтэжащ. Ар иригъэкIуэкIащ благочинием и щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр. Округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис и унафэм щIэту благочинием и щоджэнхэм я зэхуэс екIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Епархием и советым и зэIущIэ зэхэтам кърикIуахэмрэ Чристэн тхылъым и махуэ къэблагъэр зэрагъэлъэпIэнумрэ.

Просмотров: 2037

Поделиться

VK:39834