Кисловодск Афон и лъапIэныгъэм щыIущIащ

2018 гъэм щIышылэм и 28-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щыIущIащ Тхьэм и Анэм и «Благодатная» тхьэнапэм. Тхьэм и Анэм и тхьэнапэр Афон Бгы ЛъапIэм щатхащ Бештаурскэ къулъшырыфым папщIэ. ЛъапIэныгъэм IущIащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, члисэ зэхуэхьэсам и притчым щIыгъуу. Къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, благочиннэм ахэр къыхуриджащ лъапIэныгъэм хуэсакъыну икIи щихънагъ Феофилакт кисловодскдэсхэмрэ къалэ-зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ яхуищIа саугъэтым папщIэ фIыщIэ хуащIыну а теплъэм деж Тхьэ щелъэIуну иджы Iэмал зэраIэм папщIэ.
ТхьэлъэIу литургие нэужьым, а тхьэнапэм деж тхьэлъэIу уэрэдхэр щыжаIащ икIи абы хэта псоми тхьэнапэм теплъэ цIыкIур тыгъэ хуащIащ. ЛъапIэныгъэм я щхьэр хуагъэщхъыну гупыж зыщIхэм тхьэмахуитIым къриубыдэу Iэмал яIэщ. 

***
Тхьэм и Анэм и «Благодатная» теплъэр Ксенофонт Афон къулъшырыфым и зэгъусэ члисэхэм ящыщ зым щыIэщ. Ар Афон Бгы ЛъапIэм къахьащ Константинополь и къулъшырыфхэм ящыщ зым кърахри, пащтыхь гуащэ Комнинэ Иринэ XII лIэщIыгъуэм къызэригъэпэщар.

Просмотров: 3420

Поделиться

VK:39834