Къэрэшей-Шэрджэсым и зэгухьэныгъэ цIыкIуитIыр екIуэлIапIэ мэхъу

Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, Мичуринск къуажэм Тверск и архиепископ, апостол пэлъытэ Николай и цIэр зезыхьэ, Къэрэшей-Шэрджэсым и Прикубанскэ районым и Водораздельнэ къуажэм Японск и архиепископ Фаддей и цIэр зезыхьэ зэгухьэныгъэхэр 2014 гъэ лъандэрэ щолажьэ. А зэманым къриубыдэу зэгухьэныгъэхэм я гъащIэм зиужьащ. ТхьэлъэIу щрагъэкIуэкIыну пэш ахэр нобэ хуэныкъуэщ. Юстицэм и органхэм щрамыгъэтхауэ законым ипкъ иткIэ щIы Iыхьэхэр хухахыу члисэ ухуэныгъэ щащIыну хуитыныгъэ яIэкъым. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм унафэ ящIащ а екIуэлIапIэхэм зэхуэсхэр щрагъэкIуэкIыу УФ-м и законым ипкъ иту ахэр ирагъэтхыну. Зэхуэсхэм хэтащ Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, зэгухьэныгъэхэм я унафэщI щоджэн Малютин Геннадий. Благочиннэм зэхуэсым хэтхэм ялъигъэIэсащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и хъуэхъур икIи благочинием и кассэм къыхэкIыу ахъшэ яритащ екIуэлIапIэхэр
ирагъэтхын папщIэ.

Просмотров: 4277

Поделиться

VK:39834