Къэрэшей-Шэрджэсым и зэгухьэныгъэ цIыкIуитIыр екIуэлIапIэ мэхъу

11.10.2017
Просмотры: 4630

Къарачай-Черкесиядв Къобан районда Мичуринский элде.Тверни архиепископу Фаддей шыйыхны сыйына аталгъан эмда Японну архиепископу Николай шыйыхны сыйына аталгъан гитче православ джамагъатла 2014-чю джыл къуралгъандыла. Ол кезюуден бери бу джамагъатла иги айныгъандыла. Бусагъатда алагъа дин къуллукъла этерча уллуракъ мекям керек болады. Бюгюнлюкде законну излемине кере джер юлюшле алыу бла клисала ишлерге, юстиция органлада хар нени джарашдырмасанг мадар болмайды. Ол себебден православ джамагъатла ол приходлада учредитель джыйылыула бардырыб эмда Эресейни законуна кере регистрация этерге оноу этгендитле. Ол джыйылыулагъа Къарачай-Черкесияда Шимал клиса округну приходларыны  джуаблы динчиси протоирей Нартов Александр эмда ол джамагъатланы дин башчылары Малютин Геннадий да къошулгъан эдиле. Джуаблы православ динчи джыйылгъанлагъа Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны атындан разылыкъ айтыб, джангы къуралгъан приходланы къагъыт чотларын джарашдырыргъа деб благочинияны кассасындан ачха берди.

4630
Фотогалерея