Псыхуабэ епархием щыхахащ библиотечнэ системэмкIэ жэуап зыхьыр

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 26-м Псыхуабэ епархием и унэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт иригъэблэгъащ Псыхуабэ къалэм Тхьэм и Анэм и Смоленскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу ар тепсэлъыхьащ «ЦIыхубэ библиотекэ» проектым. Ар къыхэзылъхьахэм я мурадщ чристэн литературэр екIуэлIапIэхэм, муниципальнэ библиотекэхэм епархием и Iэгъуэблагъэхэм щызэбграгъэхыну.
Издательскэ Советым и жэрдэмкIэ Урыс Чристэн Члисэм и епархиехэм щоджэн щыхахынущ, библиотекэхэм я лэжьыгъэхэмскIэ жэуап ихьыну, библиотечнэ сетхэм зрагъэужьыну, тхылъхэр зэбграгъэхыну. Щоджэн нэхъыщхьэм и унафэкIэ а Iуэхур пщэрылъ щащIащ Тхьэм и Анэм и Смоленскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. Ар илъэс зыбжанэ хъуауэ Псыхуабэ библиотекэхэм ядолажьэ жыджэру.
Зэпсэлъэныгъэм хэтащ Псыхуабэ епархием и къудамэм и унафэщI Чечин Олег. Щихънагъыр зэIущIэм хэтхэм я гъусэу тепсэлъыхьащ библиотекэхэм зэрадэлажьэм зэрызрагъэужьынум, екIуэлIапIэхэм я библиотекэхэм зэрызрагъэубгъунум, Чристэн литературэхэм я фондхэм къызэрыхагъэхъуэнум.

Просмотров: 824

Поделиться

VK:39834