Урысейм теухуа тхьэлъэIур Шоан бгым и Георгиевскэ члисэм щрагъэкIуэкIащ

2018 гъэм накъыгъэм и 6-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Шоан бгым тет Георгиевскэ члисэм (КъШР). Ар алан щэнхабзэм и X лIэщIыгъуэм и фэеплъщ, Урысейм и члисэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий теухуауэ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий.
«Нобэ члисэм теухуауэ тхьэлъэIу идогъэкIуэкI, Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм ящыщхэр къызытехъукIа аланхэр пасэ зэманым зэлъэIуу щыта Тхьэм делъэIуу. Иджыпсту ар кавказ купелым и зэхуэдэщ, нэхъыжьхэр умэхъын зэращIам лъэпкъхэр зэкъуегъэувэ. Мамырыгъэр, зэгурыIуэныгъэр хъумэным хэлъхьэныгъэ хуещI, бзэкIэ, хабзэкIэ, щэнхабзэкIэ зэрызэщхьэщыкIми емылъытауэ, - ягу къыщигъэкIыжащ архиепископ Феофилакт и узэщIыныгъэм. Щихънагъым къыхуриджащ Кавказымрэ Урысеймрэ щагъэлъапIэ щихъ Георгий и фэеплъ махуэм Хэкум и зэкъуэтыныгъэм папщIэ Тхьэ елъэIуну, фIэщхъуныгъэм емыпцIыжыну. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну
къызэхуэсащ Псыхуабэ, Владикавказ, Черкесск, Карачаевск, Дон Iус Ростов, нэгъуэщI къалэхэм, къуажэхэм, станицэхэм щыщ хьэщIэхэр. ТхьэлъэIу нэужьым Щоджэн нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэм яIущIащ.
Зэгъусэ тхьэлъэIур Архиерейр и пашэу махуэшхуэм ирихьэлIэу Шоан бгым тет Георгиевскэ члисэжьым щрагъэкIуэкI Псыхуабэ епархиер къызэрагъэщIэрэщIэжрэ.

Просмотров: 1086

Поделиться

VK:39834