Прохладнэм ягу къыщагъэкIыжащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Иоанн

2018 гъэм мазаем и 8-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм. Щоджэн нэхъыжьым къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и округ псоми ящыщ щоджэн 20-м нэблагъэм. Щоджэнхэр къызэхуэсащ члисэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу лэжьа, Налшык округым и щоджэн нэхъыжь Кубэ Иоанн ягу къагъэкIыжыну. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэIкащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий.
Литургие нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ Иоанн теухуа псалъэкIэ икIи тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. ИужькIэ щоджэнхэм, щихънагъ нэхъыщхьэр я пашэу, зэгъусэ тхьэлъэIукIэ Иоанн и кхъащхьэм хуэкIуэри тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIум хэта псори Iэнэм ирагъэблэгъащ.

Просмотров: 1619

Поделиться

VK:39834