Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Зеленчукскэ станицэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм бадзэуэгъуэм и 12-м пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий.

Инджыл къеджэныгъэ нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Ектении нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи Щоджэн нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэщахэм яритыжащ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхалъ лъапIэр щIыгъуу.

Къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ Зеленчукскэ муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Самоходкин Сергей, Кубань къэзакъыдзэм и Баталпашинскэ къудамэм и атаман Бородкин Виктор.

Просмотров: 1229

Поделиться