ПЯТИГОРСК и лъахэхутэ музейм зэхыхьэ щекIуэкIащ

05.06.2024
Просмотры: 672

2024 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м, Пятигорск и лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ «Слово о слове» зэхыхьэр. Абы хэтащ музейм и лэжьакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, еджапIэхэм щеджэхэр. Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ къулъшырыфым и благочиннэ иеромонах Иоанн (Галумов) зэхуэсахэм Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэр ялъигъэIэсащ, я лэжьыгъэр къехъулIэну захуигъазэри. Апхуэдэу Иоанн къытеувыIащ Урысей Библие зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэхэр XIX лIэщIыгъуэм зыхуэдам, Кавказ Ищхъэрэм щызэфIахахэм.

Доклад ящIащ тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, щIыуэпсымрэ археологиемкIэ Пятигорск и лъахэхутэ музейм и къудамэм и унафэщI, Кавказ бгы зэгухьэныгъэм Пятигорск щыIэм хэт, Москва щыIэ Лермонтовым и зэгухьэныгъэм хэт, Лермонтовым и цIэр зезыхьэ къэрал музей-заповеникым и щIэныгъэлI нэхъыщхьэ Соснинэ Екатеринэ, Пятигорск и Лазаревскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэ Синицкая Марие, Пятигорск университетым и студентхэр.

Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Дубинский Сергей. Абы игъэлъэгъуащ тхылъ щIэщыгъуэхэр музейм и щIэныгъэ библиотекэм щахъумэхэр, цIыху щхьэхуэхэм ейхэр.

Къэпсэлъахэм фIыщIэ тхылъхэр иратащ икIи музейм зыщрагъэплъыхьащ.

672
Фотогалерея