КАТЕХИЗАТОР 17-м Черкесск къыщаухащ

04.06.2024
Просмотры: 604

2024 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м Епархием и богословскэ-катехизатор курсхэр къыщаухащ Черкесск къалэм. ИлъэсищкIэ еджа нэужь щIэныгъэ зрагъэгъуэтащ, екIуэлIапIэм и катехизатор, унафэщIхэм егъэджэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъуу. Щоджэн нэхъыжь Симанович Олегрэ къудамэм и егъэджакIуэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александррэ къыхагъэщащ аббыхэм экзаменым фыуэ зэрызыхуагъэхьээзырар

604