Къудамэм и унафэщIыр яIущIащ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм

03.06.2024
Просмотры: 528

2024 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м УФ-м и Лъэпкъ гвардием и дзэ часть № 7427-м тхьэрыIуэ щрагъэщIащ абы къэува лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм щызэхуэсащ сэлэтхэм я благъэхэр, кадет классхэм щеджэхэр, частым и ветеранхэр, ирагъэблэгъа хьэщIэхэр.

Пятигорск епархием къыбгъэдэкIыу зауэлIхэм фIэхъус ярихащ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ ядэлэжьэнымкIэ IуэхущIапIэм и къудамэм и щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин.

Щоджэныр щIалэхэм ехъуэхъуащ, ахэр къыхуриджащ урыс зауэлIым и къалэныр хуэфащэу ирахьэкIыну, ехъулIэныгъэхэр яIэу Хэкур яхъумэну.

528
Фотогалерея