КИСЛОВОДСК УМЭХЪЫН ЩАЩIАЩ САБИЙ УНЭМ ЩЫIЭХЭР

13.05.2024
Просмотры: 766

2024 гъэм накъыгъэм и 11-м, тхьэмахуэ нэхум и щэбэтым, Кисловодск къалэм и Крестовоздвиженскэ члисэм и щоджэн Лиманов Гермоген сабий унэм щыIэ цIыкIухэм умэхъын щIыным и щэху къулыкъур иригъэкIуэкIащ.

Жор анэ хъуащ члисэм екIуалIэхэм ящыщхэр. ФIэщхъуныгъэ зиIэ куэд Тхьэ елъэIуну кIуащ, чристэнхэм я гуфIэгъуэр дагуэшыну. Сабийхэм IэфIыкIэхэр иратащ, япэ тхьэлъэIу тхылъхэр щIыгъуу. Умэхъын ищIа нэужь, Георгий зэхыхьэм хэтхэм ягу къигъэкIыжащ щэхухэр, чристэнхэм жэуаплыныгъэ зэрахьыр.

ИужькIэ псори уэзджынэ уапIэм дэкIуеящ, сабийхэм япэу ар ягъэзууащ. ЗэIущIэм щыпащащ махуэшхуэ Iэнэм.

766
Фотогалерея