АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ ЛИТУРГИЕ ЩРИГЪЭКIУЭКIАЩ ЗМЕЙКЭ КЪУАЖЭМ И ЧЛИСЭМ

08.05.2024
Просмотры: 853

2024 гъэм накъыгъэм и 7-м, Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и махуэшхуэр щагъэлъапIэм, Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Змейкэ къуажэм и Иверскэ члисэм.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексийрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къуажэдэсхэмрэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъIэуну кIуахэмрэ.

Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, фIыщIэ тхылъхэр яритащ екIуэлIапIэм и лэжьакIуэхэмрэ псапащIэхэмрэ.

853
Фотогалерея