АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ иригъэкIуэкIащ нэщI иным и 2 тхьэмахуэ ЛИТУРГИер

01.04.2024
Просмотры: 881

2024 гъэм гъатхэпэм и 31-м, Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Пятигорск къалэм и Спасскэ кафедральнэ соборым. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ соборым и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъIэуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ.

ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджа нэужь, Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Архиепископ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъэным щыпищащ Пятигорск епархием и ЩIалэгъуалэ центрым.

 

 

881
Фотогалерея