АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ канон иным еджэн иухащ

22.03.2024
Просмотры: 598

2024 гъэм гъатхэпэм и 21-м Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт щихъ Критский Андрей и канон Иным и еплIанэ Iыхьэм къыщеджащ пщыхьэщхьэ тхьэлъэIум хыхьэу. Ар Пятигорск къалэм и Спасскэ кафедральнэ соборым щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ соборым и щоджэнхэр, къалэдэсхэр, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр. ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

598
Фотогалерея